Brukerinformasjon

Denne teksten tar for seg forhold for å sikre sikker bruk av vårt Winner G100 system.
 
Generelt 
Pewag løfteutstyr blir benyttet for mange ulike løfteoperasjoner pga. stort utvalg i design, vektkapasiteter og type redskap. Detaljert informasjon er tilgjengelig på disse internettsidene, og utstyret følger Standardmetoder for fastsettelse av kapasiteter (the Uniformed Load Method of Rating). 

I tillegg er det en alternativ måte for å fastsette kapasiteter, Trigonometrisk metode. Denne metoden bør kun benyttes når belastning, vektfordeling og arbeidsvinkler er kjent, og løftet er nøye planlagt og kontrollert av kyndig personell. For slike tilfeller er vår tekniske avdeling behjelpelig, da kapasiteter på disse internettsidene ikke er angitt etter denne alternative metoden. 

Kjettingredskap skal kun benyttes av personell med tilstrekkelig opplæring. Ved riktig bruk, vil Pewags kjettingredskaper ha en lang levetid og en høy grad av sikkerhetsgrad. Personskader og skade på øvrig utstyr kan kun forhindres ved korrekt bruk. Det er derfor viktig at bruker forstår dette, og oppfører seg ansvarlig ved bruk av kjettingredskap. 
 
Begrensninger for bruk 
Ved fornyelse eller reparasjon av Pewags kjettingredskaper, skal kun Pewags originaldeler benyttes (bolter, sikkerhetspinner, skruer, etc.). 
Selve utformingen av redskapet skal ikke endres, dvs. bøying, sliping, pussing, boring, demontere deler, etc. Unngå oppheting av kjetting til mer enn 400°C (Winner 400) eller 200°C (Winner 200). 

Fjern ikke sikkerhetsdeler, som lepper, sikkerhetsbolter, sikkerhetslås, etc. 
Ikke påfør overflatebehandling på kjettingredskapet, dvs. ikke dypp-galvanisering eller el. galvanisering. Bruk av kjemikalier til å fjerne overflaten er farlig, og må godkjennes av Pewag. 

Kontakt vår tekniske avdeling for svar på evt. spørsmål. 
 
Restriksjon mot bruk 

Restriksjoner for bruk på grunn av farlige forhold
For asymetrisk løft, vinkler, grader og kantbelastning, se belastningstabellen eller Winnerkatalogen side 10.
 
Temperatur
Reduksjonen i WLL, kapasitet, pga. høye temperaturer opphører når kjettingen og/eller komponentene når romtemperatur igjen. Pewag løfteutstyr må ikke benyttes utenfor det oppgitte temperaturintervallet. Hvis temperaturen er utenfor bruksområdet, skal ikke redskapet benyttes. 
 
Syre, etsende middel og kjemikalier
Ikke utsett løfteutstyret for syre eller etsende middel eller i syre- eller etsende miljøer. VIKTIG: Visse produksjonsprosesser utvikler syre eller syredunst.  

Bruk av løfteutstyr i miljøer med høyt konsentrat av kjemikalier og i kombinasjon med høye temperaturer er kun tillatt ved eksplisitt godkjennelse på forhånd. 
 
Kapasiteter, WLL-Working Load Limit
Kapasiteter oppgitt for G100/K10 i denne oversikten for ulike redskap forutsetter symmetrisk løft og at det ikke er noen spesielle forhold. Eksempel på spesielle forhold kan være offshoreredskap, løft av personell og potensielt farlig gods som flytende metall, korrosive eller etsende substanser av kjernefysisk materiale. Når en kjetting er benyttet som snaret løft, dvs. kjettingen går rundt godset og kroken hektes i kjettingen igjen, skal WLL/kapasiteten for løftet aldri være mer enn 80 % av merket kapasitet på merkebrikken. 

For asymmetrisk løft (ulik belastning) bør en kompetent person fastsette en sikkerhetsangivelse av WLL for redskapet. Kantbelastning - man må være våken når kjettingen går over skarpe kanter, da dette vil redusere kapasiteten til redskapet. Ved slike forhold bør kompetent person gå igjennom forholdene og redusere kapasiteten tilsvarende. 
 
Inspeksjoner og tester
Før et redskap tas i bruk første gangen, skal man kontrollere at:
 • Kjettingredskapet er i hht. bestilt vare
 • Samsvarserklæring eller testsertifikat er vedlagt
 • Merkebrikkens angivelse er den samme som informasjonen på samsvarserklæring/testsertifikat.
 • Alle forhold for kjettingredskapet er ført inn i et register, hvis påkrevet
 • Bruksanvisning for korrekt bruk er vedlagt og forstått av bruker.

Før bruk
Foreta visuell kontroll av redskapet før hver gang det brukes for synlige skader og tegn på slitasje. Er man i tvil eller redskapet er skadet, ikke bruk utstyret og få en kompetent person til å kontrollere redskapet. 
 
Periodisk kontroll
Etter ekstraordinær/unormale tilfeller som kan forårsake spesiell påvirkning på redskapet, skal den kontrolleres av ekspert (f.eks. etter ukontrollert varme). I hht. EN818 anbefales det at man hvert 2. år belaster utstyret med 1,5 gang WLL til redskapet, etterfulgt av en visuell kontroll eller en annen test for sprekkdannelser. I hht. Brukerforskriften (555) skal løfteredskap i Norge visuelt kontrolleres av sakkyndig virksomhet minimum hver 12. måned.
 
Kasseringskriterier etter en visuell inspeksjon


 • Ødelagt del
 • Manglende eller uleselig merking av kjettingredskapet; identifikasjonsdata og/eller kapasitet.
 • Deformasjon av oppheng eller komponenter eller selve kjettingen
 • Forlengelse av kjettingen. Kjettingen må kasseres hvis t > 1,05 tn
 • Slitasje fastsettes etter gjennomsnittsverdiene av de to diameterne d1 og d2 i rett vinkel (se figur) Kjettingen skal kasseres hvis (d1+d2)/2  <=   0,9 dn 
 • Kutt, hakk, fordypning, overflatesprekker, unormalt mye korrosjon, missfarging pga. temperatur, tegn på sveising, bøyde eller vridde lenker eller andre mangler
 • Sprekker: Kjetting med synlige tverrsprekker skal kasseres.
 • Manglende/ikke funksjonelle sikkerhetssperre/sperreleppe, og tegn på utvidet åpning på kroker eller vridde kroker. Krokens åpning må ikke økes mer enn 10 % av den nominelle verdien.

Maksimal tillatt endring i dimensjon: 

Betegnelse Dimensjon Maksimal tolleranse 
Kjetting d m - 10%
 + 5 %
Toppringer - 15% 
 + 10% 
Kroker* d2 og h - 10% 
 + 10% 
CW + 5% 

c- 10% 
 + 5% 
BWW, GWH + 5% 
 vinkel >= 90°
Sch, GSch, U + 5% 
 d, d1, d2 og M - 10% 
SM + 5% 
 + 10% 
 - 10% 
BA d2 - 10% 
FA d1 - 10% 
Pinne i gaffelkobling og koblingsledd - 10% 

* HSW, LHW, WS, FW, PW, X, DF, KHSW, KLHW, KFW, KPW, KVS, XKW, KOW, KAW, KRW 

Reparasjon
Pewags kjetting og komponenter skal kun bli reparert av kvalifisert personell og ved bruk av originaldeler. 
 
Dokumentasjon
Informasjon om kontroller, og resultatene av disse, samt at reparasjoner som er utført må registreres, slik at informasjon er tilgjengelig over redskapets levetid.
 
Lagring
Pewags kjettingredskap skal lagres under rene og tørre forhold og være beskyttet mot korrosjon, dvs. lett innsmurt. 
 
Korrekt bruk av kjettingredskaper
 
Arbeidsvinkel - løftepunkter
Velg løftepunkter og type redskap slik at arbeidsvinkelen for alle parter/ben er i henhold til merkebrikken. Alle vinkler bør være de samme. Unngå arbeidsvinkler på mindre enn 15°, pga. stor risiko for ustabilitet. Benytte alldri kjettingredskap med arbeidsvinkel over 60°. 
 
Kantbelastning - Beskyttelse av last og kjetting

Den maksimale vektkapasiteten på redskapene er definert under forutsetningen om at de individuelle partene strekkes rett under belastning. Ved muligheter for kantbelastning bør godset polstres slik at dette ikke oppstår, eller reduserer effekten av det. Se figurene ovenfor for korrekt og feil bruk. 

Ved kantbelastning reduserer kapasiteten. Reduksjonsfaktorene kan man finne under 
reduksjon av WLL/kapasiteter. 
 
Ved snaret løft på rundt gods som rør etc. skal diamteren være minimum 3 ganger pitchen (innvendig avstand bue-bue). Dvs. diameter på røret må være minimum 9 ganger større enn diameteren på kjettingen. Hvis ikke reduseres WLL med 50 %.

Støt
WLL er fastsatt under forutsetningen om at støt, sjokk osv. ikke eksisterer. I tilfelle støt e.l. må følgende vekt faktorer tas hensyn til. 

Støt/sjokk er definert som: 
• Lett sjokk: F.eks. akselrasjon ved løft eller senking. 
• Medium sjokk: F.eks. kjettingen kiler seg når den tilpasser seg formen til godset. 
• Kraftig sjokk: F.eks. godset faller i kjetting som ikke er lastet. 
 
Symmetrisk løft
Kapasitetene til Pewags kjettingredskap er definert under forutsetningen at vekten er symmetrisk fordelt på de ulike partene/benene. Løft gir da identiske arbeidsvinkler, og de ulike partene/bena er symmetriske. 

Løftet kan fortsatt regnes som symmetrisk når følgende forhold er oppfylt:
 • Vekten er mindre enn 80 % av oppgitt WLL/kapasitet.
 • Arbeidsvinkelen til alle partene er ikke mindre enn 15°.
 • Arbeidsvinklene til alle partene er like eller avviker maks. 15° fra hverandre.
 • For 3- eller 4- part redskap skal vinklene i redskapet avvike maks.
Eksempel må asymmetri

fig. 1: Majoriteten av vekten bæres av 1 part. 
fig. 2: Majoriteten av vekten bæres av 2 parter. 

Hvis det ikke er i henhold til de listede parametrene, skal løftet anses som asymmetrisk og en ekspert skal tilkalles for å bistå løfteoperasjonen. I tilfellet av tvil, gå ut i fra at kun 1 part/ben er vektbærende. For å fastsette korrekt WLL/kapasitet se belastningstabellen. 
 
Bruk av Pewag kjettingredskap til annet enn tiltenkt formål
Bruk kun kjettingredskap til dets tiltenkte formål. I tilfeller hvor ikke alle parter/ben benyttes samtidig eller når flere redskap benyttes samtidig, vær vennlig å benytte belastningstabellen for å finne kapasitet/WLL. I tilfelle av tvil eller som et alternativ, endre WLL etter angivelsene i tabellen nedenfor. 

Type kjettingsredskap Antall parter/ben i bruk Faktor ganges med kapasiteten oppgitt på merkebrikken 
2-part 1/2
3 og 4-part 2/3 
3 og 4-part 1/3 
2 stk og 1-part 1,4 
2 stk 2-part 3 eller 4 1,5 

Heng parten du ikke benytter i toppringen for å forhindre en enslig kjetting som slenger, eller at kroken henger seg fast i noe. Før du benytter flere redskap samtidig må du undersøke om krankroken klarer flere toppringer.

Vær sikker på at ikke toppringene ikke kan falle ut av krankroken under løft. Arbeidsvinkel på mer enn 45° er ikke tillatt. Bruk kun kjettingredskap i samme dimensjon og grade/klasse når de skal benyttes samtidig.
loader