Salgsbetingelser

1. GYLDIGHET
Disse vilkår kommer til anvendelse med mindre de fravikes med skriftlig avtale mellom partene.

2. TEGNINGER ETC.
Tegninger og tekniske beskrivelser som en part overlater den annen må ikke benyttes i strid med eierens interesser og må ikke uten eierens skriftlige samtykke kopieres eller gjøres tilgjengelig for en tredjemann. Alle tegninger og tekniske beskrivelser skal på anmodning returneres til eieren.

3. TILBUD
Tilbud er bindende i 2 - to - uker dersom ikke annet er skriftlig angitt.

4. KATALOGER ETC.
Opplysninger i kataloger, prospekt, annonser, prislister etc. og andre opplysninger om varens egenskaper etc. er kun bindende for oss dersom disse er skriftlige bekreftet i ordrebekreftelsen.

5. ENDRINGER
Med det formål å forbedre varen, har vi rett til å foreta de endringer i konstruksjon og utførelse som vi finner nødvendig. Slike endringer medfører ingen endring av prisen og kjøperen kan heller ikke gjøre noe ansvar gjeldende mot oss på dette grunnlag.

6. LEVERING OG RISIKOVERGANG, TRANSPORT
Varene leveres fritt vårt lager og levering anses skjedd og risikoen for varene anses å ha gått over til kjøper når vi har underrettet kjøper om at varene er klar for avhenting. Dersom kjøper ønsker det, kan vi på kjøpers vegne arrangere transport av varene for kjøpers egen regning og risiko.
EX Works i henhold til Incoterms 9000 gjelder så lenge noe annet ikke er avtalt.

7. SALGSPANT
Vi forbeholder oss salgspant i salgsgjenstanden for vårt tilgodehavende inntil disse er fullt betalt. Kunde kan ikke videreselge varen som kan krenke salgspanteretten. Ref. Panteloven kapittel 3.

8. PRIS
Alle priser er angitt ekskl. mva. Dersom ikke faste priser er avtalt, skal leveringsdagens priser gjelde.
Dersom det etter tilbud er avgitt, men før levering har skjedd, skjer endringer i råvaremarkedet eller valutaendringer som medfører en forhøyelse av råvarepriser eller priser for importerte varer på mer enn 3 %, har vi rett til å foreta tilsvarende justeringer av angitt pris frem til leveringsdagen.

9. BETALINGSBETINGELSER
Netto 20 dager fra fakturadato dersom ikke annet er avtalt skriftlig. Ved overskridelse av kredittiden beregnes morarente etter den til enhver tid gjeldende rentesats.

10. LEVERINGSTID
Oppgitt leveringstid er veiledende hvis det ikke er uttrykkelig angitt i avtalen at den er garantert.

11. FORSINKELSE, HEVING
Dersom en part ikke kan levere respektiv motta varen på avtalt tidspunkt, skal den annen part underrettes uten ugrunnet opphold. Dersom kjøperen ikke henter varene på avtalt dag, kan varene faktureres. Vi besørger da lagring av varene for kjøpers regning og risiko. På anmodning fra kjøper skal vi forsikre varene for kjøpers regning. Vi har rett til å belaste kjøper de direkte kostnadene som vi påføres ved at kjøperen unnlater å hente/ta i mot varene.
Leverandøren har intet ansvar for mulige tap som måtte oppstå ved for sen levering med mindre dette er spesielt avtalt.
Ved forsinket levering forårsaket av force majure, streik, lockout eller andre omstendigheter ytes ingen erstatning for sekundær skade som nærings- eller tidstap.

12. REKLAMASJON
Kjøperen plikter å undersøke varen straks etter levering. Mangler som er eller burde vært oppdaget ved slik undersøkelse, kan bare påberopes hvis reklamasjonen er kommet til oss skriftlig innen 8 - åtte - dager fra levering.

13. BRUKTE VARER/UTSTYR
Brukte varer/utstyr selges i den stand de befinner seg, uten noen form for garanti med mindre noe annet er avtalt.

14. RETUR
Retur av varen kan kun skje etter forutgående avtale. Ved anmodning om retur må fakturaen og eventuelt ordrenr. oppgis, samt årsaksforholdet. Varen som returneres må være i samme stand som ved levering og lagerført av oss. Ved akseptert retur av varer innen 6 mnd. fra fakturadato krediteres leveringsdagens pris minus 20 % returgebyr. Spesialprodukter kan ikke returneres. Med spesialprodukter menes produkter utenfor standardsortimentet eller der hvor antallet har vært betydelig høyere enn normalordre.
 
15. Papirgebyr
Faktura pr. e-post eller EHF: ingen gebyrer.
Faktura pr. post: fakturabegyr kr 28 + MVA.
Vår policy er at avtalt pris er den prisen man skal faktureres for. For å slippe å operere med fakturagebyr ønsker vi at alle tar i mot faktura som PDF-fil pr. e-post eller EHF.
loader